Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Versija Nr.1 | Atjaunots 08.12.2020

Vispārīgi

Šie pakalpojumu noteikumi nosaka, ka jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, kas atrodas www.fivestar.lv un veido saistošu līgumu starp jums, vietnes lietotāju un mums.

Šie noteikumi ir svarīgi, un pirms vietnes lietošanas jums tie ir rūpīgi jāizlasa un ar mums jāsazinās ja rodas jautājumi.

Apskatot vai pārlūkojot vietni, jūs atzīstat, ka jums ir bijusi pietiekama iespēja lasīt un saprast šos noteikumus un ka piekrītat, ka tie ir saistoši. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt vietnei un vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem vai kā citādi to izmantot.

 

Definīcijas

Šajos noteikumos: Saturs nozīmē jebkuru un visus datus, tekstu, programmatūru, attēlus, audio vai video materiālus un citu saturu jebkurā vidē, ko jums nodrošina www.fivestar.lv. “Intelektuālais īpašums” ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp visas autortiesības, patenti, preču zīmes, dizainparauga tiesības, komercnoslēpumi, domēna vārdi, zinātība un citas līdzīgas tiesības neatkarīgi no
tā, vai tās ir reģistrējamas vai ne un vai tās ir reģistrētas vai nav, kā arī visi reģistrācijas pieteikumi vai tiesības iesniegt šādu pieteikumu.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi nozīmē šos lietošanas noteikumus un tajā minētos dokumentus un terminus.

Lietotājs ir persona, kas iegūst piekļuvi vietnei,

Jūs, persona, kas izmanto šo vietni,

Mēs, nozīmē vietne www.fivestar.lv

 

Piekļuve vietnei

Jūs atzīstat un piekrītat, ka, lai gan mēs izmantosim visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu, ka vietne ir pieejama, vietnē var rasties īslaicīgi pārtraukumi. Mēs nebūsim atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šādu apstākļu dēļ.

Viss saturs un pakalpojumi, kas tiek sniegti šajā vietnē vai ar tās starpniecību, tiek nodrošināti jūsu lietošanai “tādi, kādi tie ir”. Saturs tiek nodrošināts bez garantijām vai jebkāda veida nosacījumiem, kas ir izteikti vai netieši, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar netiešajām garantijām un nosacījumiem par piemērotību pārdošanai, atbilstību konkrētam mērķim vai noteikumu nepārkāpšanu. Šīs vietnes
izmantošana ir tikai Jūsu atbildības ietvaros.

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma atsaukt vai grozīt vietnē sniegtos pakalpojumus un saturu. Mēs laiku pa laikam varam ierobežot piekļuvi atsevišķām vietnes daļām vai visai vietnei.

Maksājuma vārtejas

Mēs varam nodrošināt jums piekļuvi trešās puses maksājumu vietnēm, piemēram,
PAYSERA. Šie pakalpojumi nav mūsu kontrolē un netiek uzturēti.

Jūs piekrītat izlasīt noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz jūsu atlasīto maksājumu vārteju, pirms ar to palīdzību veicat darījumus.

 

Intelektuālais īpašums

Nekas šajos noteikumos nav saistīts ar intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu no mums Jūsu īpašumā.

Mums pieder un paliek visas īpašumtiesības uz Vietni, Saturu un visām saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs drīkstat izmantot šo vietni tikai saskaņā ar mūsu atļauju. Kā lietotājam jums tiek piešķirtas ierobežotas, neekskluzīvas, atceļamas, nenododamas tiesības izmantot vietni un pakalpojumus, lai izveidotu, parādītu, lietotu, demonstrētu un lejupielādētu Saturu, uz kuru attiecas šie noteikumi.

Mūsu intelektuālo īpašumu nedrīkst izmantot saistībā ar produktu vai pakalpojumu, kas nav saistīts ar mums vai tiešā veidā izraisa mums necieņu.

Izdrukājamā vai lejupielādējamā satura fiziskos vai digitālos eksemplārus nedrīkst modificēt, kā arī nedrīkst izmantot attēlus, fotogrāfijas, video vai audio, kā arī grafikas atsevišķi no pavadošā teksta.

 

Privātums

Noteikumi, ar kuriem mēs apkopojam, izmantojam un atklājam jūsu personisko informāciju, ir izklāstīti mūsu Privātuma politikā.

 

Pārdošanas noteikumi

Pirkuma brīdī Jūs slēdzat distances līgumu ar SIA Five Star.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka uz visiem produktu pirkumiem, kas veikti, izmantojot šo vietni, attiecas mūsu piegādes un atgriešanas un izmaiņu noteikumi.

 

Atbildības un atlīdzības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka mēs nebūsim atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies vietnes izmantošanas rezultātā.

Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par netiešiem, sodāmiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem (tostarp uzņēmējdarbības zaudēšanu, ieņēmumiem, peļņu, izmantošanu, privātumu, datiem, nemateriālo vērtību vai citām ekonomiskām priekšrocībām), tomēr tie rodas neatkarīgi no tā, vai tiek
pārkāpts distances līgums, pat ja iepriekš ir paziņots par šāda kaitējuma iespējamību.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par atbilstošu drošības aizsardzību un to datu un aprīkojuma dublēšanu, kas tiek izmantoti saistībā ar jūsu vietnes un pakalpojumu lietošanu, un neprasāt par zaudētiem datiem, atkārtotu izpildi, neprecīziem norādījumiem, darba kavējumiem vai zaudēto peļņu, kas radusies vietnes izmantošanas rezultātā.

Kā nosacījumu savai piekļuvei mūsu vietnē un tās izmantošanai jūs piekrītat atlīdzināt SIA Five Star un tās tiesību pārņēmējiem un piešķirt tiem visus zaudējumus, izmaksas, izdevumus un citas saistības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar juridisko maksu un izdevumiem, saistībā ar jebkādām prasībām, kas rodas saistībā ar:

a) jūsu piekļuvei mūsu vietnei un tās izmantošanu; vai,

b) jūs pārkāpjat šos noteikumus un visus piemērojamos tiesību aktus.

 

Izbeigšana

Jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem varam pārtraukt jūsu piekļuvi vietnei ar vai bez iemesla vai jebkādas jūsu ziņas.

Mēs nebūsim atbildīgi ne pret jums, ne pret kādu trešo pusi par jebkādām prasībām vai zaudējumiem, kas radušies no jebkādas izbeigšanas vai apturēšanas, vai citām darbībām, ko mēs veicam saistībā ar to.

Ja spēkā esošie tiesību akti pieprasa, lai mēs sniedzam paziņojumu par izbeigšanu vai atcelšanu, mēs varam iepriekš vai vēlāk sniegt paziņojumu, nosūtot to uz Vietni vai nosūtot paziņojumu uz jebkuru adresi (e-pastu vai kā citādi), kas atrodas mūsu ierakstos.

 

Nepārvarama vara

Mēs nebūsim atbildīgi attiecībā uz jebko, kas, ja ne attiecībā uz šo noteikumu, būtu vai varētu būt šo noteikumu pārkāpums, ja tas rodas tādu apstākļu dēļ, kas nav mūsu kontrolē, tostarp, bet ne tikai:

Dieva rīcība;
Dabas katastrofas;
Sabotāža;
Nelaimes gadījums;
Dumpis;
Krājumu, iekārtu un materiālu trūkums;
Streiki un protesti;
Civilie nemieri;
Datora uzlaušana; vai
Ļaunprātīgs bojājums.

 

Reglamentējošie tiesību akti

Šos noteikumus reglamentē ES tiesību akti. un katra puse iesniedz ES tiesu jurisdikciju.

 

Šo terminu atjauninājumi

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem labot jebkādas kļūdas vai izlaidumus jebkurā Vietnes un pakalpojumu daļā. Jebkurš noteikumu politikas materiāls var būt novecojis jebkurā laikā, un mums nav pienākuma atjaunināt šo materiālu.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pilnībā vai daļēji mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt jebkuru šo noteikumu daļu. Paziņojums par šo noteikumu izmaiņām tiks publicēts vietnē un stāsies spēkā nekavējoties, ja vien nav norādīts citādi.

Jūsu vienīgā atbildība ir periodiski pārbaudīt šos noteikumus, vai tajos nav izmaiņu. Ja nepiekrītat nevienai no šo noteikumu izmaiņām, vienīgais jūsu pienākums ir atcelt vietnes un pakalpojumu abonēšanu. Jūsu nepārtrauktā vietnes un pakalpojumu izmantošana tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu.

Sale

Unavailable

Sold Out